ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ก.ย. 2563
2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (จัดซื้อถุงยังชีพ) ด้วย วิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 มิ.ย. 2563
3 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 มิ.ย. 2563
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) หมู่ที่1-14 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 พ.ค. 2563
5 ประกาศองค์การรหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคดิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 เม.ย. 2563
6 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ม.ค. 2563
7 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ธ.ค. 2562
8 เรื่อง การขอเลื่อนกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 พ.ย. 2562
9 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 พ.ย. 2562
10 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s